Gün: 29 Nisan 2020

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci Kişisel verilerin silinmesi işleminde izlenmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir: ● Silme […]